Счетоводни новини

  От 1 януари 2017 г. чрез Портала за електронни услуги на НАП ще бъдат достъпни следните услуги:

  • За подаване на декларации и документи за осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), включително и уведомления за трудови договори;
  • За подаване на справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
  • За подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016 г.;
  • За подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2016 г. и декември 2016 г.

  Възможно е да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подаваните по електронен път декларации и документи.

  От 1 до 9 януари 2017 г. е-услугите, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“), ще работят с данни, актуални към 31.12.2016 г.

  Обслужване на клиенти в офисите на НАП

  От 03.01.2017 г. до 09.01.2017 г. в офисите за обслужване на НАП ще се приемат всички декларации, искания и заявления. Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване.

  През 2017 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно съвместна Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица, издадена от Изпълнителния директор на НАП и председателя на НСИ.

  За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

  Нефинансови предприятия

  1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)

  2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс

  Финансови предприятия

  3. Застрахователи 

  4. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел

  5. Пенсионноосигурителни дружества

  6. Пенсионни фондове 

  Предприятия с нестопанска цел

  7. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.

  Бюджетни предприятия и банки

  8. Бюджетни предприятия и банки

  Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

  9. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност

  Предприятия без дейност

  10. Икономически неактивни предприятия

  Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2016 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2016 година.

              Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:

  • По електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg.
  • По електронен път, чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, в ИС „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg, само за ЕТ.
  • На хартиен носител

  Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

  Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ.

  Минималната работна заплата става 460 лв от 1 януари 2017 г. Това бе окончателно одобрено с решение на днешното правителствено заседание. Разбира се, това ще повлияе и на всички такси, които се изчисляват пропорционално на МРЗ - напр. таксата за преглед от личен лекар.

  Страница 1 от 93

  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.