От НАП за потребителите на ел. услуги с квалифициран електронен подпис

Във връзка с утвърдените със  Заповед №ЗЦУ-849/20. 07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП правила за ползване и списък на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) Ви информираме, че от 20.07.2015 г. следните електронни услуги на НАП не се предоставят с право на  частичен достъп:

1. Искане за издаване на документ;

2. ДДС за възстановяване - VAT refund;

3. Информационна система Mini one stop shop (MOSS);

4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;

5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;

7. Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;

8. Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;

9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;

10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;

11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;

12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;

13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;

14. „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

 

На лицата, които са ползвали гореописаните услуги чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г. е предоставен гратисен период - до 31.08.2015 г., за да предприемете действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп. По този начин е гарантирано, че клиентите на НАП ще могат да подават данни и съответно да изпълняват законовите си задължения.

От 01. 09. 2015 г. лицата с КЕП на задължено лице или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен или разрешен само частичен достъп до услугите на НАП, няма да имат възможност да подават данни през описаните по-горе услуги.

Проверка на актуалното състояние на нивата за достъп на всяко лице можете да направите в „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Информацията за правилата и реда за ползване на електронните услуги на НАП с КЕП можете да намерите тук.


Печат   Е-мейл