Счетоводни новини

Последен доклад за тенденциите в данъчното облагане в ЕС

Според току-що публикуван доклад на Евростат кризата е довела до намаляване на някои данъци съобщава "Ведомост Инфо".

Докладът Deutsch (de) English (en) français (fr) се основава на данъчните постъпления за 2008 г., така че ефектът от кризата не е напълно ясен. За да бъде картината по-пълна, докладът проследява и промените в данъчната политика в резултат на кризата, като отчита мерките, въведени до пролетта на настоящата година.

Като цяло през 2008 г. данъчната тежест за европейците е намаляла - предимно заради понижаване на корпоративните данъци и на данъците върху доходите на физическите лица, тъй като правителствата се опитваха да смекчат ефекта от икономическата криза. Но средната данъчна тежест в 27-членния ЕС остава висока в сравнение с останалата част на света - главно поради системите за социална закрила.

Не се очаква тежестта да намалее през следващите години, тъй като повечето страни имат финансови проблеми поради големите разходи в подкрепа на икономиките си.

През 2008 г. около 39,3 % от БВП са постъпили в държавните хазни - първи спад на данъчната тежест от четири години насам (понижение с 0,4 процентни пункта спрямо 2007 г.). Въпреки това данъчната тежест е надвишавала с повече от една трета тази в САЩ и Япония.

Съотношението между данъчните приходи и БВП е много неравномерно в ЕС - то варира от 28 % в Румъния до 48,2 % в Дания, като е по-високо в „старите“ страни членки.

Много страни подпомогнаха доходите на физическите лица - по-често чрез повишения на различни обезщетения, отколкото чрез намаляване на ставките, тъй като правителствата се опитаха да подкрепят разходите на домакинствата, за да стимулират икономиките на страните си.

Най-високи са нивата на облагане на доходите на физическите лица в Швеция (56,4%), Белгия (53,7%) и Нидерландия (52%), а най-ниски са те в България (10 %) и Чешката република и Литва (по 15 % във всяка).

Ставките на корпоративните данъци, които от години спадаха, са останали на същото ниво или са се понижили. Средната ставка сега е 23,2 % спрямо 35,3 % през 1995 г.

През 2010 г. средната ставка на ДДС е нараснала до 20,2 % спрямо 19,8 % през 2009 г. През 2000 г. тя бе 19,2 %.

Облагането на трудовите доходи - данъкът върху доходите на физическите лица и социалноосигурителните вноски, взети заедно - се е равнявало на около 34 % от общите данъчни постъпления - почти без промяна в сравнение с по-рано.

Приходите от данъци върху потреблението, на които се пада около една четвърт от данъчните постъпления, са спаднали с 0,7 процентни пункта през 2008 г. - това е най-големият им спад за една година и показател за тежестта на кризата.

 

Докъде стигна финансовата реформа

Следващите месеци ще са от решаващо значение за програмата за финансова реформа съобщава "Ведомост Инфо".

През есента ЕС ще продължи да работи върху промените в европейската система за финансово регулиране. Въпреки че вече бяха приети множество важни мерки, например подобряване на надзора над агенциите за кредитен рейтинг и ограничаване на бонусите, изплащани от банките и инвестиционните фирми, през 2010 г. предстои да бъде свършена още работа.

Няколко важни закона са на път да бъдат приети, докато други елементи на реформата все още са в процес на развитие. Комисията се стреми да представи повечето от оставащите предложения до края на годината и приканва страните от ЕС и Европейския парламент да приемат текстовете до края на 2011 г.

Друг законопроект, който ще бъде предложен скоро, има за цел осигуряване на по-голяма прозрачност и безопасност при търговията с деривати - финансови продукти, чиято стойност произтича от стойността на даден базов актив.

Подготвя се и предложение за регулиране на късите продажби на финансови инструменти, включително суапове за кредитно неизпълнение, свързани с държавен дълг. Продажбите на късо могат да са полезни и законни като търговска практика, но има предположения, че точно те доведоха до влошаване на дълговата криза.

Що се отнася до вече предложените мерки, правителствата от ЕС и Европейският парламент са много близо до окончателно споразумение за новата европейска система за финансов надзор DeutschEnglishfrançais. Тя включва създаването на комитет за наблюдение на системните рискове във финансовата система на ЕС като цяло и учредяването на три нови европейски надзорни органа, които ще контролират и координират националния надзор над банковия сектор и застрахователните и финансовите пазари.

Друг важен законопроект, който се обсъжда в момента, има за цел регулирането на хедж фондовете DeutschEnglishfrançais и други фондове за алтернативни инвестиции, използвани от професионални и институционални инвеститори.

Освен това в съответствие с предприетите на международно ниво действия, ЕС е в процес на преразглеждане на капиталовите изисквания DeutschEnglishfrançais за банките и инвестиционните фирми, за да се гарантира, че всички финансови институции разполагат с достатъчно капиталови резерви. Съществуващото законодателство вече бе изменено на два пъти в резултат на финансовата криза, но са необходими още промени.

ЕС също така планира да преразгледа правилата за агенциите за кредитен рейтинг DeutschEnglishfrançais . Правилата за регистрация и надзор на кредитните агенции бяха въведени вследствие на кризата от 2008 г.

Още в началото на финансовата криза ЕС увеличи размера на гаранциите по банковите влогове DeutschEnglishfrançais , за да засили доверието на потребителите и да предотврати масовото теглене на влогове. През юли Комисията предложи пълна ревизия на законодателството в тази област с цел ускоряване на изплащането на влогове и гарантиране на наличието на достатъчно средства за покриване на гаранциите в страните от ЕС.

 

Изплащане на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от КСО при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВЯНЕ”
Изх. № 91-01-272/23.11.2004 г.


Във връзка с уеднаквяване на практиката за изплащане на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от КСО при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от КТ в случаите, когато майката не е прехвърлила отпуска си по реда на чл. 164, ал. 3 от КТ и по време на ползването му започне работа при друг работодател, приложено Ви изпращаме становишето на Министерство на труда и социалната политика.

Предвид действащото законодателство и становището на Министерство на труда и социалната политика даваме следните указания:

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от КТ и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.

При втория работодател на майката не следва да се изплаща обезщетението по чл. 54, ал. 1 от КСО, тъй като отпускът за отглеждане на малко дете в тези случаи не се счита за прекъснат.