Счетоводни новини

НАП и Главна инспекция по труда започват съвместни проверки

Инспектори на Националната агенция за приходите и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА”ГИТ”) започват съвместни проверки в цялата страна. Комбинираните екипи ще следят дали се спазват трудовото, данъчното и осигурителното законодателство. Според статистически данни на двете институции множество фирми декларират, че съкращават служители, но те продължават да работят нелегално. Друг масов проблем е, че се полага труд без да е сключен трудов договор или трудовият договор е прикрит с граждански. Съвместен екип от двете институции вече извършва анализ на данните от трудовите договори, регистрирани в НАП. Заедно НАП и ГИТ ще идентифицират онези рискови браншове и дружества, които да бъдат подложени на проверка. Туристическият бизнес също ще бъде проверяван, съвместни контролни действия предстоят в идните няколко седмици по цялото Черноморие, съобщават още от двете агенции.

Инспекторите на НАП ще проверяват дали за всички работещи в дадено предприятие са начислени и внесени дължимите осигурителни вноски и данъци.Освен това служителите на НАП ще следят за укриване на обороти и за спазването на счетоводните изисквания от търговците.

Анализите на ИАГИТ” за последните 9 месеца сочат, че случаите, в които работници полагат труд без да е сключен трудов договор, са се увеличили двойно. Санкцията за работодателя, който допуска служители да работят за него без надлежно сключен трудов договор е 15 000 лв. за всяко лице. Освен това глоби в размер до 10000 лв. ще налага НАП за укриване на обороти, а на некоректните фирми ще бъдат възложени и данъчни ревизии.

Припомняме, че сигнали за данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. За нарушения на трудовото законодателство можете да сигнализирате на телефона на ГИТ 0700 17 670.

„За никого не е тайна, че по време на туристическия сезон се извършват много данъчни, осигурителни и трудови нарушения. Обединяваме усилията на институциите, за да сме по-ефективни, а и да подобрим дисциплината”, каза по повод съвместните проверки изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.


Хората без здравни права се увеличиха през април

С 18 346 са се увеличили хората, които са без здравноосигурителни права през април в сравнение с март 2010 г. Това показва справката на НАП, генерирана през май 2010 г. По-големият брой на здравно неосигурени се дължи на няколко фактора. Един от тях е традиционно по-големия брой българи, които напускат страната, за да работят през лятото в чужбина.

Друг проблем, констатиран от приходната агенция, е че някои работодатели не подават коректно данните при прекратяване на трудови договори на свои работници. В резултат на това някои служители продължават да се водят на работа и да са с непрекъснати здравноосигурителни права без на практика да са внасяни вноските им за здраве. Тези разминавания се установяват от НАП в следващи периоди, което води до увеличаване на общия брой на здравно неосигурените лица.

От 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, се прекъсват ако не са внесени повече от три вноски за период от 36 месеца назад, а не 12 месеца, както беше до 2009 г. Освен това повишаването на минималния осигурителен доход се отрази и върху размера на вноските за здравно осигуряване на лицата, които не са осигурени на друго основание (например, трайно безработните). От януари 2010 г. те внасят не по-малко от 16,80 лв. на месец за здраве, докато миналата година сумата беше 10,40 лв. на месец. 

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравни вноски . Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега. За да изчислят задълженията си за здраве, клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си и как се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводител и т. н.

Майките, пенсионерите и безработните с обезщетение не подават новите декларации в НАП

10 работни дни имат трайно безработните, които не получават обезщетение от Бюрото по труда и студентите над 26 г., за да подадат новите декларации за здравно осигуряване в НАП. Декларацията образец 7 се въведе за първи път тази година и срокът за подаването й е 30 юни. Подаването й става в офисите на НАП или по пощата с обратна разписка, като пощенското клеймо трябва да е до 30 юни. В декларацията образец 7 се вписват личните данни и началната дата, от която гражданинът е започнал да плаща сам здравноосигурителните си вноски. В случай, че не се знае точно от кога гражданинът е започнал сам да плаща здравните си вноски, справка за началната дата може да се направи в офисите и териториалните дирекции на НАП, при попълването на декларацията.

Нямат задължението да подават тези декларации безработните, които получават социални помощи, жените по майчинство, пенсионерите и студентите, които не са навършили 26 години. Декларация образец 7 не подават също едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.

Всички, които са започнали сами да внасят здравноосигурителните си вноски от 1 януари 2010 г. трябва да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Тоест ако от 1 май 2010 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на юни трябва да подадете декларация образец 7.

Клиентите на НАП могат да изтеглят декларацията образец 7 или да я получат в офисите и териториалните дирекции на НАП.

Подаването на декларацията става в поделенията на НАП или по пощата, с обратна разписка.

От януари 2010 година месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16,80 лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. 

Повече информация за попълването и подаването на Декларация образец 7 може да се получи на телефона за информация на НАП - 0700 18 700 и в рубриката „Осигуряване”.