Счетоводни новини

НАП обяви стажове за лятото

Националната агенция за приходите (НАП) предоставя възможност на студентите, учещи в български и чужди университети, да участват в летните студентски практики /стажове/ в периода юли – септември 2010 г.

Стажът в НАП не е платен и е с продължителност от 14 до 45 дни, в зависимост от учебните планове и програми на студентите. По време на практиката си стажантите ще могат да  ползват наличните информационни ресурси в НАП: специализирана литература, вътрешноадминистративни документи, както и поддържаните база данни.

Крайният срок за записване е 25.06.2010 г. Необходими документи:
- актуална автобиография
- молба в свободен текст

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ може вече да се подава от упълномощени лица с ел.подпис

С промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 08.06.2010 г. се улеснява процедурата за подаване на Декларацията по чл. 15 с електронен подпис.


Отпада досега съществуващото ограничение документът да се подава с Универсален електронен подпис само от задълженото лице (т.е. работодателят) или негов законен представител, претежаващ универсален електронен подпис.

С обнародваните днес промени в Наредбата за формата, съдържанието, реда и начини за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, се премахва изискването за законен представител, т.е. документът може да се подава от задължените лица по електронен път и чрез техен упълномощен представител, притежаващ валиден универсален подпис.

Отпадането на изискването само за законен представител улеснява много работодателите. Практиката показва, че повечето работодатели се обслужват от счетоводни къщи, адвокатски кантори и др. Тези упълномощени лица нямат пряко отношение към дейността по здраве и безопасност при работа, но имат необходимия опит и подготовка за осъществяване на комуникация по електронен път при подаване на документи от името на работодателя към различни институции. Те подписват по пълномощие с електронен подпис, чиито тутуляр не е техният упълномощител. Така че с приетата промяна в Наредбата отпада това обстоятелство и декларацията може да бъде подписвана и подавана от името на задълженото лице по електронен път с валиден електронен подпис, чийто титуляр не е техният упълномощител.

От стартирането на работата досега ежедневно се подават декларации в цялата страна - както на място в Дирекциите „Инспекции по труда", така и през Интернет. Софтуерът, който работодателите попълват, няма да бъде променян и вече се приемат декларации, подписани с валиден електронен подпис от упълномощени лица. На уеб сайта на Главна инспекция по труда, през който става подаването по електронен път, има ясни и изчерпателни указания, инструкции, отговори на най - често задаваните въпроси. Посочени са и телефони, на които се дават устни консултации.

Създадена е добра организация за подаване на Декларациите и на място, в съответната Дирекция „Инспекция по труда" по адрес на регистрация на работодателя (задълженото лице). Когато това става на място, декларацията се подава на хартиен и електронен носител. Самата обработка на декларацията на място не изисква повече от една - две минути.

Тъй като наближава крайният срок - 30 юни 2010 г., отново напомняме, че през 2010 г. декларациите се подават от всички работодатели, които през 2009 година са имали нает персонал. Чак през 2011 година, когато се декларират данните за 2010 година, работодателите ще могат да се възползват от възможността за подаване само на уведомление, когато няма промяна в обстоятелствата за дейността.

НОИ НАМАЛЯВА КРЪГА НА ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ

Във  връзка с дейността на Националния осигурителен институт свързана с издаването и заверяването на осигурителните книжки напомняме, че от началото на 2009 г. осигурителни книжки не се издават на следните лица осигурени по реда на Кодекса за социално осигуряване:

изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, синдици и ликвидатори;

лица, полагащи труд без трудово правоотношение по договор с възложител

членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

членове на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии.

Осигурителният стаж и осигурителният доход при пенсиониране на посочените лица за положения от тях труд след 1 януари 2009 г. се установяват с данните подадени с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”.

Напомняме на лицата, които са упражнявали тези дейности и имат издадени осигурителни книжки, че трябва да ги заверят за периода до 31 декември 2008 г. Тези от тях, които не са поискали издаването на осигурителни книжки за минало време следва да направят това сега.

Осигурителните книжки се издават по постоянен или настоящ адрес на лицата. Заверяването на книжките също се извършва по постоянен или настоящ адрес независимо от това кое териториално поделение на НОИ е издало книжката. За заверяването на осигурителните книжки няма краен срок.

Документите необходими за заверяването на осигурителните книжки, които лицата трябва да представят в съответното териториално поделение на НОИ са:

1. попълнена осигурителна книжка – осигурителите попълват срока на договора и вида на извършваната от осигурения дейност. Осигурените попълват размера на полученото от тях възнаграждение за всеки месец от дейността си.

2. осигурените представят договорите, въз основа на които са упражнявали дейността си. Това се изисква само ако осигурителите не са попълнили срока на договора в осигурителната книжка.

3. служебни бележки към Сметки за изплатени суми или служебни бележки от осигурителите удостоверяващи получените от лицата възнаграждения за всеки месец от дейността им.

След 1 януари 2009 г. осигурителни книжки се издават и заверяват само на самоосигуряващите се лица и на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Заверяването на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лице се извършва задължително след като са определили окончателния размер на осигурителния си доход.