Счетоводни новини

CD Коригиране на счетоводни грешки съгласно законодателството – практическият помощник

KSGИзготвянето на счетоводство, независимо от равнището и сложността на операциите, е една от най-отговорните дейности, а счетоводителите, занимаващи се с нея, са сред служителите, подложени на най-силен стрес. Основната причина се крие в тежестта на последствията при неправилно осчетоводяване, заплащане на данъци, изготвяне на документация и пр. и пр. Нерядко тези последствия се оказват във вид на глоби не само за работодателите, но и са отговорните длъжностни лица.

По този начин се оказва, че при допускане на грешка, което е неизбежно в напрегнатата среда на работа, счетоводителите рискуват както работното си място, така и финансите си.

Изхождайки от идеята да помогне за ограничаване на вредното въздействие на грешките, бе създаден и практическият помощник CD Коригиране на счетоводни грешки съгласно законодателството. Той включва внимателен подбор на едни от най-интересните и често срещани казуси, свързани с допуснати неточности в счетоводната работа, както и техните решения, предложени от специалисти, с оглед да се предостави професионална помощ, когато тя е най-необходима.

Сред грешките, чиито решения са посочени в D Коригиране на счетоводни грешки съгласно законодателството ще откриете:

 • Корекция на разминаване в осигурителния доход;
 • Корекция на Декларация № 1 заради пропуснато обезщетение;
 • Корекция Декларация 1 и Декларация 6 за 2013г. в 2014 г. след отказ за плащане на болничен;
 • Кредитно известие, невключено в Дневник за продажбите;
 • Грешно изчислени ДВР за 2012г.;
 • Грешки във вече подадени декларации по ДДС;
 • Неотчетен пред Инспекция по труда извънреден труд;
 • Корекция на ведомост за заплати;
 • Пропусната Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и непреведен данък.

Изцяло съобразен с действащите законови норми, практическият помощник осигурява така необходимата сигурност в практикуването на българските счетоводители, подобрява уменията им да се справят с възникващите ситуации и съдейства за редуциране на стреса, с което се намаляват и възможностите за допускане на грешка.

Повече за продукта можете да научите на неговата страница - protseduri.prakticheskireshenia.com

До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г

До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2014 г. Това са физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък за:

 • доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира;
 • доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както върху доходите на местни и чуждестранни физически лица (напр. дивиденти, ликвидационни дялове и др.);

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише

От 1 януари 2015 г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление). За да избегнат необходимостта от задължителна регистрация по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят своите услуги на крайни потребители (нерегистрирани за целите на ДДС), доставчиците ще могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране чрез информационната система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП.

Заявления ще могат да се подават от 01. 10. 2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01. 01. 2015 г.  Държавата членка, където ще се регистрират доставчиците, се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде единично звено за контакт за идентификация по ДДС, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия във всички държави членки по потребление ДДС.

За да могат предприятията да се ориентират по-лесно в използването на MOSS и произтичащите от специалната регистрация задължения, са подготвени допълнителни разяснения във връзка с контрола на данните в MOSS, които допълват практическото ръководство за този режим (особено за малките и средните предприятия и за предприятията извън ЕС).