НАП, ТД София — град

ТД София — град,
ул. Аксаков 21

Вноски ДОО

Банка: СИБАНК АД
IBAN: BG40 BUIB 9888 8592 8297 00
BIC: BUIBBGSF


 

Вноски НЗОК

Банка: СИБАНК АД
IBAN: BG19 BUIB 9888 8692 8299 00
BIC: BUIBBGSF


 

Вноски ДЗПО

Банка: СИБАНК АД
IBAN: BG42 BUIB 9888 8892 8301 00
BIC: BUIBBGSF


 

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания

Банка: СИБАНК АД
IBAN: BG28BUIB98883322943300
BIC: BUIBBGSF


Печат   Е-мейл