Изплащане на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от КСО при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВЯНЕ”
Изх. № 91-01-272/23.11.2004 г.


Във връзка с уеднаквяване на практиката за изплащане на обезщетение по чл. 53, ал. 1 от КСО при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от КТ в случаите, когато майката не е прехвърлила отпуска си по реда на чл. 164, ал. 3 от КТ и по време на ползването му започне работа при друг работодател, приложено Ви изпращаме становишето на Министерство на труда и социалната политика.

Предвид действащото законодателство и становището на Министерство на труда и социалната политика даваме следните указания:

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от КТ и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.

При втория работодател на майката не следва да се изплаща обезщетението по чл. 54, ал. 1 от КСО, тъй като отпускът за отглеждане на малко дете в тези случаи не се счита за прекъснат.


Печат   Е-мейл