Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

Въпрос: Имаме вземане от клиент от 2004 г. Мога ли да го отпиша и ще се признае ли за данъчни цели?

Отговор: Да. Вземане, възникнало през 2004 година може да се признае за данъчни цели като счетоводен разход, тъй като е налице едно от обстоятелствата по чл. 37, ал. 1 от ЗКПО-от възникване на вземането са изминали 5 години. Следователно, ако е налице това обстоятелство, и датата на възникване на вземането е безспорна, можете да признаете за данъчни цели счетоводния разход от отписаното вземане, съгласно чл. 34, ал. 1, второто изречение от ЗКПО, по годишната данъчна декларация за 2009 година.

Въпрос: Незавършеното строителство /салдо на 611/ в отчета за приходите и разходите къде се посочва - в намаление на запасите от продукция или в увеличение на запасите от продукцията?

Отговор: Незавършеното строително производство, отчитано по сметка 611 (Разходи за основна дейност), както и незавърше­ното спомагателно производство, отчитано по сметка 612 (Разходи за спомагателно производство), се посочват в счетоводния баланс в групата на "материалните запаси", статия "Незавършено произ­водство".

Въпрос: Върнали сме стока на 1-во число, издали са кредитни известия за нея на 15-то число. От коя дата започва да тече лихва за забавено плащане на задължението на собственика на стоката?

Отговор: Считаме,че на въпроса следва да се отговори в зависимост от клаузите на договора между страните. Възможни са следните варианти:
а/ ако в договора са предвидени санкции /лихви,неустойки/ за неизпълнение на договорните задължение по доставката,санкцията трябва да се определи, считано от датата, на която доставката е следвало да се осъществи,но на практика не е съществена, защото е направена рекламации и стоката е върната, т.е. няма доставка;
б/ ако е предвидена санкция /лихва/ за забавено плащане, лихвата трябва да се определи от датата,на която сте платили сумата - до датата, на която тя ефективно Ви е върната.
За този случай намират приложение разпоредбите на чл.79 и следващите от Закона за задълженията и договорите,по приложението на които трябва да потърсите правен съвет и отношенията Ви с доставчика да се уредът съобразно договоря и закона.

Въпрос: Мога ли да продам сграда срещу заместване в дълг? Ако може – какви са особеностите на сделката?

Въпрос: Мога ли да продам сграда срещу заместване в дълг? Ако може – какви са особеностите на сделката?

Отговор:

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси