Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

Бензиностанция, ЕДП, ЕДД

Въпрос:
1. Имаме бензиностанции - трябва ли да подаваме ЕДП, когато купим гориво от "Лукойл", понеже за него има издаден еАДД?
2. Доставяме гориво на зем.кооперации и предприятия за собствените им машини и съоръжения. Някои от тях имат нивомерни системи с ЕСФП, а други нямат. И в двата случая ли трябва да подадем ЕДД?

Отговор:
Краен разпространител на горива/бензиностанции/, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП.
Независимо от това, че доставяте горива на обекти с/без монтирани ЕСФП следва да подавате ЕДД за продажба.

Горива в строителна фирма

Въпрос:
Фирмата се занимава със строителство. За целта имаме цистерна, която зарежда нашите машини, като купуваме горивото от търговец на едро. В някои случаи зареждаме други фирми, които работят на наши обекти като подизпълнители и префактурираме горивото. Нямаме закачена колонка за цистерната, нямаме нивомер. Има единствено брояч. Трябва ли да подаваме информация към НАП по електронен път във връзка с изменението на Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане продажби от търговски обекти?
И също така - какво се има предвид под "средство за измерване на разход" в следния текст:
Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство по реда на наредбата по ал. 4 на същата разпоредба, както и да предава данни по ал. 6 по дистанционната връзка с Националната агенция за приходите - чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./

Отговор:
При закупуване на горивото от търговец на едро за осъществяване на независима икономическа дейност в цистерна на купувача се подава ЕДД от продавача/търговеца на едро/ и ЕДП от купувача/новия собственик на горивото/. Съответно за местоназначението на горивото, новия собственик подава ЕДД.
При продажба на горивото на други задължени лица /под изпълнители/, доставката се декларира с ЕДД.
Относно чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./, „чрез средства за измерване на разход,", не съществува в новия текст на чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 08.03.2013 г./

Отчитане на горива към система "Контрол на горивата"

Въпрос:
Ние търгуваме с горива на едро и дребно. Също така предоставяме възможност на нашите клиенти да зареждат горива и от бензиностанции, които не са наша собственост. Тези продажби се регистрират с карти.
Доставката от бензиностанциите към крайните клиенти се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, и фактура към нас . Бензиностанцията е краен разпространител, но документално получател по доставката сме ние и ние издавахме фактура на крайния потребител.
С новите правила за подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118 от ЗДДС , ще се отчитат ли тези доставки в информационна система „ Контрол на горивата"?

Отговор:
Не е нужно да се подават данни към НАП чрез информационна система „Контрол на горивата" след като продажбите на горива се осъществява от краен разпространител /бензиностанция/ и са отчетени чрез ЕСФП.

Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък

Европейската комисия одобри схемата за държавна помощ  по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Същността на помощта е в предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските стопанства чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък.

Решението на Европейската комисия е взето преди 31.03.2011 г. и съгласно материалния данъчен закон това дава право на данъчно задължените лица да се възползват от облекчението и за 2010 година.

Данъчното облекчение има за цел да насърчи инвестициите в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция. Земеделските производители могат да не внасят в бюджета до 60% от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За целта е необходимо лицата да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на придобитите активи.

За да се възползват от помощта, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си за период от още поне три години след годината на преотстъпване.

Получатели на държавната помощ могат да бъдат регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Бенефициенти не могат да бъдат данъчно задължени лица - регистрирани земеделски производители, които имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задължения за санкции, както и дължими лихви, свързани с невнасянето в срок на посочените задължения. От облекчението не могат да се възползват и данъчно задължени лица, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

В механизма на действие на помощта не се следва специфична процедура за кандидатстване. Данъчно задължените лица сами преценяват дали и доколко удовлетворяват критериите на мярката и декларират тези обстоятелства с подаване на годишната данъчна декларация.  Бенефициентите на помощта подлежат на контрол от страна на органа по приходите по отношение на изпълнението на условията и извършването на инвестициите.

Как земеделските производители могат да намалят до 60% от корпоративния си данък за тази година

Въпрос: Какво представлява данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски  производители?

За разлика от отменената схема по чл.179 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), която се прилагаше без особености, новата схема  е създадена като облекчение, представляващо държавна помощ под формата на данъчно предимство за земеделските производители. Тя е базирана върху изискванията на Насоките за държавна помощ в селското и горското стопанство за периода 2007 – 2013 г., които препращат към Регламент (ЕС) 1857/2006 от 15 декември 2006 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност (чл.107 и чл.108 от Договора за функционирането на европейската общност) към държавната помощ за малки и средни предприятия, които осъществяват дейност по производството на селскостопански продукти.

Въпрос: На какви условия трябва да отговарят земеделските производители, за да ползват облекчението и задължително ли е да се възползва от него?

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси

© 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.