Категория: Становища
Страница 1 от 2
Файла:

Становище относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

Information
Създаден 2015-09-29
Променено на 2015-09-29
Версия:
Размер 216.73 KB
Платформа
Тегления 150

Становище № 24-32-245/2007г. относно: право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки на територията на България

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 168 KB
Платформа
Тегления 227

Становище относно определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 308.5 KB
Платформа
Тегления 279

Становище №20-00-19/14.01.2011 г. относно прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави

Information
Създаден 2014-01-09
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 174 KB
Платформа
Тегления 105

Становище №20-00-45/ 11.02.2011 г. относно прилагането на осигурителното законодателство

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 81.5 KB
Платформа
Тегления 186

Становище №24-00-3/ 30.03.2011 г. относно прилагането на осигурителното законодателство

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 285.34 KB
Платформа
Тегления 135
Становище № 20-00-186/ 20. 07. 2011 г. относно задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-28
Версия:
Размер 195 KB
Платформа
Тегления 127

Становище № 20-00-210/11.08.2011 г относно: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г.

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 184 KB
Платформа
Тегления 104

Становище № 20-00-217/12.08.2011 г. относно Наредба № Н-8 във връзка с прилагане на международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които РБългария е страна

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 219 KB
Платформа
Тегления 101

Становище № 24-00-4/25.07.11 г. относно прилагането на ДОПК

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 96 KB
Платформа
Тегления 147