Категория: Становища
  Страница 1 от 2
  Файла:

  Становище относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

  Information
  Създаден 2015-09-29
  Променено на 2015-09-29
  Версия:
  Размер 216.73 KB
  Платформа
  Тегления 85

  Становище № 24-32-245/2007г. относно: право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки на територията на България

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 168 KB
  Платформа
  Тегления 172

  Становище относно определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 308.5 KB
  Платформа
  Тегления 219

  Становище №20-00-19/14.01.2011 г. относно прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 спрямо гражданите на трети държави

  Information
  Създаден 2014-01-09
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 174 KB
  Платформа
  Тегления 59

  Становище №20-00-45/ 11.02.2011 г. относно прилагането на осигурителното законодателство

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 81.5 KB
  Платформа
  Тегления 131

  Становище №24-00-3/ 30.03.2011 г. относно прилагането на осигурителното законодателство

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 285.34 KB
  Платформа
  Тегления 112
  Становище № 20-00-186/ 20. 07. 2011 г. относно задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-28
  Версия:
  Размер 195 KB
  Платформа
  Тегления 75

  Становище № 20-00-210/11.08.2011 г относно: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г.

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 184 KB
  Платформа
  Тегления 69

  Становище № 20-00-217/12.08.2011 г. относно Наредба № Н-8 във връзка с прилагане на международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които РБългария е страна

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 219 KB
  Платформа
  Тегления 64

  Становище № 24-00-4/25.07.11 г. относно прилагането на ДОПК

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 96 KB
  Платформа
  Тегления 106
  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.