Категория: Професионално счетоводство
Файла:
zip.png ОСА 2.0АКТУАЛНО
(1 глас)

Система за автоматизиране на дейностите по счетоводно отчитане на фирми и предприятия. Подходящ е за отчитане на всякакъв вид дейност и мащаби на фирмата. Особено удобен е за счетоводни къщи и счетоводители, обслужващи много фирми.

Програмният продукт вече е УЕБ базиран и използва криптирана SSL връзка. Правят се архиви на всеки 3 часа едновременно на два географски независими бекъп сървъри, като единият е извън страната. Работният ни сървър е мощен SSD Сървър с Intel Xeon 3.4GHz+ с гигабитова свързаност, разположен във VPS Datacenter клас Tier 3+ със 99.99% Uptime, двойно резервирана мрежа, както и A и B дизелови генератори. Достъпен е от всяко кътче на планетата, нужна е единствено интернет връзка. Водещо е работното място. Продуктът може да обслужва една или много фирми, като потребителят може да работи с неограничен брой фирми от много работни места. Достатъчно е да заяви достъпа, който иска при регистрацията си. Определящ е броят работни места, които ще се логват едновременно. Препоръчваме използването на безплатните браузъри Chrome и Firefox за най-плавна работа със счетоводната система ОСА 2.0.

Системата е изградена на база вход на данни от първичните счетоводни документи. Издадените от модул „Фактури” документи се осчетоводяват автоматично в модул „Счетоводство”. Веднъж въведена в модул „Счетоводство” информацията автоматично се прехвърля по всички ангажирани аналитични партиди, счетоводни сметки, като служи и за изготвяне на необходимите документи по ЗДДС. Могат да се ползват модели на документи, които често се повтарят като вид и съдържание.

Софтуерът работи в паралелни периоди. Това означава, че във въвежданата счетоводна информация, водещ признак е датата наиздаване на първичния документ. Могат да бъдат въвеждани едновременно документи например за месец март и за месец април, като всеки от тях се отразява в съответния месец.

Всеки въведен първичен документ, контировка, аналитична партида и сума отразена в него може да се коригира незабавно, без допълнителни сторнировъчни операции.

Програмният продукт е предназначен за счетоводители, но с него могат да работят и неспециалисти с помощта на т.нар. "Модели на документи".

Модули:

Основните модули са „Счетоводство”, „Дълготрайни активи” и „Фактуриране”. Разработва се и модул „Статистика”. Модулите работят както самостоятелно, така и в комплект. Веднъж създадена, информацията се ползва многократно. Създадената от модули „Дълготрайни активи” и „Фактуриране” информация служи за автоматично осчетоводяване в модул „Счетоводство”.

Процесите на счетоводното приключване са автоматизирани до ниво, което всеки мислещ счетоводител може да развие като полезна практика. Процесите на детайлизиране или обобщаване на информацията зависят изцяло от познанията и желанието на потребителя.

Част от счетоводния модул са така наречените "Вторични документи": Служат за автоматизиране на счетоводното приключване, както и за автоматизиране на процесите по изготвяне на фактическа себестойност и различни видове разпределяния чрез:

- Автоматично закриване на сметки по дебита и по кредита;

- Автоматично разпределение на общи доставни разходи;

- Преоценка на валута;

- Инвентаризация и обезценка на материални запаси;

- Фактическа себестойност.

Модул"Втори език": Интерфейс на английски. Предстои добавянето и на турски, румънски и гръцки езици.

Програмният продукт предлага възможност за файлов експорт – извеждане на програмните данни в различни файлови формати като Microsoft Excel, тхт, HTML, pdf и др. Има възможност и за файлов импорт – за въвеждане на данни от други програми – например извлечения от банки или данни от складови програми, софтуери за бензиностанции и хотели и др. Разработен е и специален филтър за импорт на всички данни от старите версии на ОСА Счетоводство, работещи под Уиндоус.

Новата версия на системата работи изцяло онлайн. Връзката за изтегляне ще ви насочи към нея, вместо към файл за инсталиране.

Information
Създаден 2011-01-21
Променено на 2014-12-04
Версия: 2.0
Размер 9.26 MB
Платформа Windows
Тегления 403

Този продукт е предназначен за водене на дневници за приходите и разходите, когато фирмите не са задължени да използват двустранна счетоводна отчетност. Многофирмен вариант се избира с параметър MF в командния ред (на Short Cut-a Properties поле Target).

Водят се: Дневник за приходите, Дневник за разходите, Дневник на касата, Дневник на банката и Регистър за дълготрайните материални и нематериални активи. Допълнително се води списък на дейностите на фирмата, за да може да се прави отчет за ефективността от различните дейности, списък на контрагентите, за да може да се следят приходите от различните фирми, когато това се изисква от данъчните служби (например от изобретения и авторски свидетелства). Поддържа се и таблица за данък общ доход, за да може във всеки момент да се вижда дължимия данък. Във всеки момент може да се извежда отчет за приходите и разходите (от дата до дата).

Воденето на дневниците е лесно и удобно, а към всеки има помощна информация за начините на въвеждане на информация. Например при повтаряне на информацията от предходния запис, само с двукратно щракване на мишката тя се копира в текущото поле. Предлага се готов избор на вид приход или разход от предварително зададени списъци.

Начисляването на амортизациите е напълно автоматизирано. Операторът трябва да посочи период от месец до месец и да натисне съответният бутон. Няма опасност да се начисли втори път, ако се посочи повторно същият период.

Могат да се извеждат дневници за приходи или разходи за произволно избран период или по търсен текст, в случай че се търси определен документ.

Накрая на отчетния период може да се изведе отчет за приходите и разходите, който е готов за попълване на данъчния формуляр.

Подготвянето на файл за следваща година запазва всички постоянни списъци и изчиства дневниците, като за касата и банката се изчисляват салдата в началото на новия период.

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2011-01-19
Версия: 3.38
Размер 4.86 MB
Платформа Windows
Тегления 565
zip.png Dreem Personal 1.5 (2014.4.9 )АКТУАЛНО
(0 гласа)

Dreem представлява счетоводен и складов софтуер за управление на бизнеса, създаден за целите на търговски фирми. Dreem Personal е версия за свободно ползване (безплатна). Dreem Personal е пълна версия, но ограничена до възможността за работа само от един компютър и само върху една база данни.

Information
Създаден 2011-01-18
Променено на 2014-04-12
Версия: 1.5 (2014.4.9 )
Размер 23.98 MB
Платформа DOS
Тегления 587