Категория: Помощни счетоводни продукти
Страница 1 от 2
Файла:

Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г. и ръководство на потребителя за работа с него.

Information
Създаден 2016-03-11
Променено на 2016-03-11
Версия:
Размер 1.85 MB
Платформа Windows
Тегления 155

НАП предоставя програма (конвертор) за преобразуване на таблица в Excel съдържаща редове от Интрастат декларация в xml файл с формат на съобщението „INTRANS“.

Файлът може да се импортира в Информационна система Интрастат – „Модул събиращ орган“ (МСО) или „Модул на Интрастат оператора“ (МИО)“

Information
Създаден 2015-04-19
Променено на 2015-04-19
Версия: 1.02
Размер 152.82 KB
Платформа Windows
Тегления 155
(0 гласа)

Софтуер, който се разпространява безплатно от НОИ, за издаване на болнични листове и решения по обжалването им.

Към него е приложена инструкция за болнични листове на НОИ за инсталирането му и ръководство за работа на потребителите.
Програмният продукт позволява извършване на всички действия, необходими за издаването на болничен лист от 1 януари 2015 г. Чрез него се извършва въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове, както и на данните от решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове едновременно с издаването им или чрез експорт на файлове, които се подават в последствие също чрез продукта или през уеб-приложението в сайта на НОИ.
За да може от 01.01.2015 г. да се извършва подаване и проверка на данните от издадени болнични листове към електронния регистър в НОИ, както и за достъп до издадените документи и справки, се изисква лицата, които ще извършват тези действия с валиден сертификат за КЕП, задължително да се регистрират еднократно като потребители на услугите през уеб-приложението в интернет страницата на НОИ. Подаването и проверката на данните може да става директно чрез собствен програмен продукт, чрез програмен продукт на НОИ или чрез подаване на файлове, изготвени предварително с програмен продукт през уеб-приложението в сайта на НОИ.

Information
Създаден 2014-12-31
Променено на
Версия: 1.0
Размер 2.54 MB
Платформа Windows
Тегления 146
Програмата за трудови договори на НАП за 2013 г.
Information
Създаден 2013-01-06
Променено на 2013-01-06
Версия: 1.12
Размер 1.32 MB
Платформа Windows
Тегления 272

Програмата автоматично изчислява осигурителните вноски за ДОО, ЗО, попълва хонорар сметки и служебни бележки. Също така, тя е приложима за изплащане на суми по граждански договори, при изплащане на авторски и други доходи (извънтрудови правоотношения). Можете да разпечатате попълнена бланка за сметка за изплатени суми и съответната служебна бележка, обобщена рекапитулация за избрани няколко сметки.

Програмата поддържа номенклатура от изпълнители по граждански договори и всички издадени сметки и е  съобразена с формата на бланката на сайта на НАП.

Изисква MS Excel

Променените спряма СИС 2012 1f са:
- Коригирана е рекапитулацията, при случаи на осигуровки за пенсионери, разделяше сумите в точка 3.3. Сумите вече се трупат в т. 3.1
- Добавена ни са текстове в служебната бележка, номер и дата. Стария вариан на бележката е оставен.
- Разширени са няколко клетки.

В СИС 2012 са премахнати специализантите. Издаването на СИС не е обвързано с изплащане на сумата, във формуляра е премахнат реда "Изплатил сумата:" и "Получил сумата". Добавен е "Лице получател на формуряра".

В данните попълвани от физическото лице е добавена опция за осигуряване във фонд "Пенсии" на ДОО и ДЗПО за лица които са пенсионери.

Служебната сметка трябва да се издава в ТРИ екземпляра, два за лицето и един за платеца, също така се издава и СИС за лицето.
В забележката на т. 6 "трудовито правоотношение" става в множествено число т.е. "трудови правоотношения" и "възнаграждение" става "възнаграждения". Следователно човек може да има няколко трудови правоотношения и общо да получава под МРЗ и тогава пак няма да има осигуровки.

Беше пропуснато ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Промените спрямо СИС 2011 са:

В СИС 2012 са премахнати специализантите. Издаването на СИС не е обвързано с изплащане на сумата, във формуляра е премахнат реда "Изплатил сумата:" и "Получил сумата". Добавен е "Лице получател на формуряра".

В данните попълвани от физическото лице е добавена опция за осигуряване във фонд "Пенсии" на ДОО и ДЗПО за лица които са пенсионери.

Служебната сметка трябва да се издава в ТРИ екземпляра, два за лицето и един за платеца, също така се издава и СИС за лицето.
В забележката на т. 6 "трудовито правоотношение" става в множествено число т.е. "трудови правоотношения" и "възнаграждение" става "възнаграждения". Следователно човек може да има няколко трудови правоотношения и общо да получава под МРЗ и тогава пак няма да има осигуровки.

При проблеми с изчисляването моля да ме уведомите незабавно!
Приятна и ползотворна работа ви пожелавам пред 2012 година със "СИС 2012"

Information
Създаден 2012-10-02
Променено на 2012-10-02
Версия: 2012-2f
Размер 138.53 KB
Платформа Windows
Тегления 456

Програмата автоматично изчислява осигурителните вноски за ДОО, ЗО, попълва хонорар сметки и служебни бележки. Също така, тя е приложима за изплащане на суми по граждански договори, при изплащане на авторски и други доходи (извънтрудови правоотношения). Можете да разпечатате попълнена бланка за сметка за изплатени суми и съответната служебна бележка, обобщена рекапитулация за избрани няколко сметки.

Програмата поддържа номенклатура от изпълнители по граждански договори и всички издадени сметки и е  съобразена с формата на бланката на сайта на НАП.

Изисква MS Excel

Корекция във версия 3
Актуализиран е текста в карето под номера на сметката в шиит "СИС 2011"
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Беше пропуснато ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Корекция във версия 2
Поправена е формула в клетка AJ5 на шиит "Сметки"

Промените спрямо СИС 2010 са:

Актуализирана е до последните промени във формата на СИС

В бланката на НАП е добавена опция за плащане със СИС на специализанти съгласно чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4 ал. 1 т.9 от КСО

Премахната е възможността за начисляване и удържане на ЗОВ за суми под МРЗ

Актулизирана "Служебната бележка" така че при плащане на специализанти да фигурира е удържаните лични вноски по фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица"

Актулизирана е Рекапитулацията

При проблеми с изчисляването моля да ме уведомите незабавно!

Приятна и ползотворна работа ви пожелавам пред 2011 година със "СИС 2011"
Неждет

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2011-01-19
Версия: 2011-3f
Размер 126.9 KB
Платформа Windows
Тегления 1 004
zip.png Заплати (portable) 8.4.68АКТУАЛНО
(0 гласа)

Този продукт е предназначен да обработва информацията във връзка с изчисляване заплащането на работниците и служителите на фирмите, както и свързаните с това социални и здравни осигуровки, подготовката на данни върху дискети за НОИ или банките, с които фирмите имат взаимоотношения, а също така уведомления по чл.62 КТ.

За една фирма могат да се обработват до 100000 души персонал, който може да бъде групиран по звена. Максималният брой звена е 1000.

При многофирмения вариант данните за всяка фирма се записват в отделна папка, която се създава автоматично от програмата и са независими една от друга.

Базата данни е Microsoft Access. Това позволява всички необходими таблици да са в един файл, което дава възможност данните да се създават по месеци и години, като за всеки месец има само по един файл. Това от своя страна позволява да се изготвят справки за неограничен период от месеци и години. Например от 12.03.1997 до 31.12.2005 г., ако файловете съществуват.

Операторът има пълната свобода да създава ведомости, според желанието и фантазията си, да ги печата, а също така да печата фишове за заплатите на персонала, фишове за болнични. Автоматично изчисляване на болнични, контиране, справки за период: по месеци и години, по звена, счетоводни сметки, длъжности, квалификационни групи, селища, ЕГН, годишен доход, по всеки елемент от начисленията и удръжките – по звена или общо за фирмата.

В инсталационния пакет е приложена ведомост, която показва най-често срещащите се видове начисления и удръжки. Чрез изтриване на излишните или добавяне на нови, операторът може да я адаптира към условията на фирмата. Различни примери може да вземе от помощната информация. Приложени са и примерни справки и ведомости, които илюстрират идеите.

Този продукт има няколко възможности, които повечето от известните продукти от този вид нямат. Това са:

 • Използване на операторски формули за формиране на Начисления, Удръжки, болнични или справки, автоматично преизчисляване на ДОД в края на отчетния период, преизчисляване на суми от минали месеци с натрупване, (например от фонд СБКО, преизчисляване на заплати и клас при промяната им за минал период), контиране и отчети.
 • Могат да се формират неограничен брой ведомости, които се записват с подходящи имена на диска. Това е удобно при многофирмено счетоводство, тъй като, поради разнообразието от дейности, фирмите могат да имат различни ведомости. Под формата на ведомости могат да се създават различни списъци, които могат да включват различни данни на персонала: ЕГН, длъжност, квалификационна група, адрес, телефони и др.
 • Могат да се формират (подобно на ведомостите) негораничен брой различни справки, чрез използването на операторски формули, където могат да се поставят условия за ЕГН, звено, селище, длъжност, квалификационна група, трудов стаж, стаж по специалността, счетоводна сметка, година, месец и др.
 • Могат да се правят общи въвеждания, когато параметрите са общи за звеното или фирмата, при това се задават условия за филтър по ЕГН, пол или осигурителен код за НОИ.
 • Продуктът може да извиква Microsoft Word, на който е добавена възможност да изпълнява операторски формули, чрез вградения математически процесор на програма Заплати. Това позволява създаването на произволни справки и отчети, извън стандартно заложените. Това може да бъде примерно Служебна бележка за доход или справка за статистическите институти. За методиката на създаването и повече подробности могат да се разгледат файловете DEMO.DOC, Formuli.DOC, StatDemo.DOC и ZODFLgod.DOC от инсталационния пакет, а също и примерните документи като трудов договор, молби, заповеди и др, попълването на които може да бъде напълно автоматизирано, чрез специална процедура, изпълнявана от редактора. Работи добре с WORD 2000 или следващи версии. За тези, които нямат инсталиран Microsoft Word е предвиден редактор от типа на WordPad, който е ограничен по отношение използването на таблици. На илюстрацията се вижда част от такъв документ. Към инсталационния пакет са приложени няколко документа с автоматично оформление, които операторът може да ползва. Нови или актуализирани документи се публикуват в секцията новини.

Продуктът позволява създаване на компресирани архиви за всеки месец, а също и възстановяване от архив. Това може да се използва при пренос на данни от един компютър на друг или изпращането им по интернет. Има и вградена система за ремонт на базата, ако се повреди поради пропадане на електрозахранването, но това се случва изключително рядко.

ВАЖНО! При въвеждане, данните се запомнят само след натискане на клавиша [Enter]. Това предпазва от загуба на данни при неволно натискане на клавиши.

Процедурата 'Чете от дискета' от меню 'НАП' позволява четене на данни от произволен диск, корекция на данните и печат на персонален списък на подаваните данни в регистрите на НАП.

Продуктът е предназначен само за хора, които знаят какво търсят. За останалите не се препоръчва.

За демонстриране на процесите вижте филмчето Demo.rar

Новостите, наложени от промени в законодателството се изпращат на клиентите след подписването на договор за абонаментно обслужване с годишна такса 120 лв. (10 лв. на месец). Включва: корекции във файла за текущия месец, помощ при създаването на нови формули, актуализация на проценти, таблици или настройки при промяна на законодателството. Файловете се обновяват през каналите на Интернет. Гарантирана е защитата на личните данни.

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2011-01-19
Версия: 8.4.68
Размер 13.66 MB
Платформа Windows
Тегления 364
zip.png ДДС дневници 2.40АКТУАЛНО
(0 гласа)

Този продукт позволява въвеждането на дневници за покупка и продажба на стоки и услуги според изискванията на НАП. Дневниците и справките се печатат на формат А4 според избрания принтер. Преди печатането те се формират, като колоните, в които няма нито една записана стойност се скриват. По този начин е възможно дневникът на продажбите да се отпечата като всяка страница може да се състои от една част.

При въвеждането могат да се използват бутони за списъци на вид документ, дата, контрагенти, вид стока или услуга, което ускорява подготовката на данните.

В продажби, ако е маркирана отметката Автоматичен сбор, полетата К9 и К10 се попълват автоматично при въвеждане на сумите от останалите полета.

При въвеждане на суми, върху които следва да се начисли ДДС, те се начисляват автоматично, но при необходимост от въвеждане на стойност, която се различава от изчисления ДДС, те могат да се въведат от оператора и в този случай ДДС не се преизчислява, освен, ако се премине отново през полето Данчна основа.

Операторът може по всяко време да се връща и прави корекцие на записите от полетата, а с бутона [Трие] могат да се изтриват записи.

Програмата позволява четене на дневници, създадени от друга програма или компютър. В този случай, ако не се посочи анулиране на предходните данни, те се добавят към съществуващите т.е. се извършва процедурата обединяване на дневници.

Portable версията работи на Windows XP и следващи версии. За по стари версии (например Windows 98) може да се използва инсталационният вариант.

Този продукт е безплатен, като тестването на записите може да стане с програмата, която предоставя НАП, след като данните се запишат на диск. Активирането на тест от самата програма става след заплащане на сума от 45 лв. и генериране на регистрационен ключ.

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2014-11-16
Версия: 2.40
Размер 5.26 MB
Платформа Windows
Тегления 228

Това е продукт, който позволява създаване на документи образци на всички банкови документи, с които фирмите извършват разплащания по банков път. Това са:

 • Платежно Нареждане за Бюджета (ПНБ) – документ, с който фирмите превеждат в бюджета сумите за осигуровки, данъци и др.
 • Платежно Нареждане4 за Бюджета (ПНБ) – документ, с който фирмите превеждат в бюджета до четири суми, когато са по една и съща сметка.
 • Бюджетно Платежно Нареждане (БПН) – документ, с който бюджетни учреждения и организации извършват разплащания. Това са по системата СЕБРА.
 • Нареждане за Кредитен Превод (НКП) – документ, с който фирмите извършват разплащания помежду си.
 • Нареждане за Директен Дебит (ИСК) – документ, с който фирми и организации изискват от съответните фондове суми за болнични, детски и др.
 • Съгласие за Директен Дебит (СДД) – документ, с който фирмите дават възможност на контрагентите си да превеждат суми от сметката си при определени условия.
 • Вносна бележка (ВнБ) – документ, с който фирмите внасят суми в брой в съответната банка.
 • Нареждане Разписка (РАЗ) – документ, с който фирмите теглят пари в брой от обслужващата ги банка.
 • Приходен Касов Ордер (ПКО) – документ, който удостоверява внасянето на суми в брой в касата от физически лица или фирми.
 • Разходен Касов Ордер (РКО) – документ, с който се удостоверява плащането на суми в брой от касата.

Документите се изобразяват на екрана с оригиналните си цветове и форма, което ги прави удобни за оператора, който е свикнал да работи по обичайния начин и не му създава психическа несигурност. По същата причина попълването им по никакъв начин не може да го затрудни. Освен това има вграден календар, който облекчава въвеждането на дати.

Отпечатването става на обикновена хартия и ако принтерът има възможност, те се отпечатват с оригиналните си цветове.

Различните видове документи могат да се запомнят и служат като готови образци. Това облекчава работата на оператора, който е освободен от задължението всеки път да търси БИНове и параграфи. На него му остава само да въведе сумата и датата и да стартира печата. Има възможност отпечатаните документи да се запомнят в база за справки, а след това да се правят справки по няколко признака: Получател, Наредител и период.

Документът Заповед за командировка може да се запомня, автоматично се номерира и може да се правят списъци от дата до дата. Това позволява воденето на регистър за командировките в папка, където тези списъци се съхраняват.

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2011-01-21
Версия: 4.28
Размер 3.82 MB
Платформа Windows
Тегления 464
zip.png Фактури 3.5АКТУАЛНО
(0 гласа)

Този продукт е предназначен да облекчава писането на фактури при извършване на продажби.
Предвидена е таблица за номенклатурите, с които фирмата работи, като има възможност да се води отчетност по групи стоки. Например: Мъжки обувки, Дамски обувки..., стъклария, порцелан и т.н., ако фирмата предпочита да води стоките по този начин.
Отделно има таблица за контрагентите, с които фирмата има по-често взаимоотношения. Ако има сметки в различни банки, тези данни могат да се запишат на първите места в таблицата на контрагентите и да се извикват от там. Това ще ускори попълването на фактурите.
Предвидена е таблица за курсовете на валутите. При смяната им в документа, те автоматично се преизчисляват.
С помощта на бутона "Касов бон" може да се отпечата касов бон директно на касов апарат от серията касови апарати на ОРГТЕХНИКА ООД.
При щракването върху знаменцето отляво на бутона "Касов бон" алтернативно се появява Английското или Българското знаме, което показва на какъв език ще се отпечата документът, Български или Английски.
Предвидени са справки за продажби: описи на документите общо, за контрагенти или за артикул. Продажби по артикули общо, за група или за артикул.
Има удобна процедура за маркиране на плащанията или анулиране на документ, както и справки за това. При разсрочено плащане, преводите могат да се следят и по дати.
Има възможност за добавяне снимка на подписа, или съставителя да се подпише в Paint и подписът да се запише във файл. Има изглед на документа с бутон за запис във файл (формат JPEG), който може да се изпраща на електронната поща вместо факс.
Има възможност за добавяне на Лого, което се печата само на оригинала.
Портативният вариант работи на Windows XP и следващи версии.

Information
Създаден 2011-01-19
Променено на 2011-01-21
Версия: 3.5
Размер 3.91 MB
Платформа Windows
Тегления 226